دیوان عدلی آلمان
دیوان عدلی آلمان

دیوان عدلی آلمان حکم داد که اعضای اردو یا مقام‌های کشورهای خارجی درصورتی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی باشند،درآلمان دربرابر تعقیب قانونی مصونیت ندارند. این حکم درپیوند به دوسیه یک افسر پیشین اردوی افغانستان صادرشده است.

دیوان عدلی فدرال آلمان در شهر کالسروحه روز پنج شنبه حکم کرد که اعضای اردو یا مقام‌های کشورهای خارجی که متهم به ارتکاب جرایم جنگی اند، نمی‌توانند از حق مصونیت مندرج در حقوق بین‌الدول برخورار باشند.‌

این حکم در پیوند به دوسیه یک دگرمن پیشین اردوی افغانستان که فعلاً در آلمان به سر می‌برد صادر شده است. او متهم است که در جریان بازجویی سه زندانی در کشورش، آن‌ها را مورد لت و کوب و شکنجه قرار داده است.

افزون بر آن، این افسر پیشین متهم است که به افراد خود دستور داده بود تا جسد یک فرمانده طالبان را به دیوار قرارگاه اردو آویزان کنند و او را به عنوان علامت پیروزی مورد تحقیر قرار داده است.

این افسر پیشین اردوی افغانستان در خزان سال ۲۰۱۸ زمانی که به آلمان آمد، بازداشت شد. محکمه عالی مونشن آلمان او را به دلیل بازجویی خشونت آمیز، وارد کردن آسیب بدنی در سه مورد و اعمال زور به دو سال مجازات تعلیقی محکوم کرد. اما قاضیان محکمه مونشن در این ارتباط، موردی از جنایت جنگی شکنجه را تشخیص نداده اند.

حالا دیوان عدلی فدرال آلمان واضح ساخته است که این فرد هرچند در افغانستان مرتکب این اعمال شده است، می‌تواند در آلمان نیز مورد پیگرد قرار بگیرد و محکوم شود.

این محکمه گفته است که اساساً در حقوق بین الدول این قاعده وجود دارد که مقامات دولت‌های خارجی می‌توانند به مصونیت استناد کنند، اما در صورتی که اعضای پیشین اردوی کشورهای خارجی با زندانیان بدرفتاری کرده و مرتکب جنایت جنگی نوع شکنجه شده باشند، نمی‌توانند از این مصونیت برخوردار باشند.

دیوان عدلی فدرال آلمان فدرال گفته است که محکمه مونشن در فیصله اش اشتباهاً شکنجه بازداشتی‌ها توسط این فرمانده پیشین اردوی افغانستان را مورد نظر قرار نداده است؛ بنا بر این قاضیان محکمه مونشن حالا باید این اشتباه را رفع کرده و مجازات جدیدی را وضع کنند.

 

در همین زمینه