کودکان پناهجو دریکی از کمپ های مهاجرین در ترکیه
کودکان پناهجو دریکی از کمپ های مهاجرین در ترکیه

براساس یک نظرخواهی که توسط سازمان امدادگر «Save the Children» (صندوق نجات کودکان)، انجام شده است، بخش بزرگی از کودکان مهاجر سوریایی به این باروند که نمی توانند به زودی به کشورشان بازگردند.

حدود ۸۰ درصد از اشخاصی که در این نظرخواهی شرکت کردند، گفتند که دو سال بعد در کشوری به غیر از سوریه زندگی خواهند کرد. این نتیجه یک کار تحقیقاتی است با عنوان «هرجای دیگر به غیر از سوریه» که روز سه شنبه در برلین معرفی شد.

سازمان خیریه «صندوق نجات کودکان» گفت که برای این گزارش بین ماه های نومبر و دسمبر سال ۲۰۲۰، با بیش از ۱۹۰۰ کودک سوریایی در سنین ۱۳ تا ۱۷ ساله مصاحبه کرده است. این کودکان در کشورهای ترکیه، لبنان، اردن، هالند و مناطقی زندگی می کنند که تحت کنترول حکومت سوریه است.  

در این میان به گفته سازمان نامبرده تا حدی تفاوت هایی بین کشورهای محل اقامت کودکان مهاجر وجود دارد و براین اساس فقط سه درصد از کودکانی که در حال حاضر در ترکیه زندگی می کنند، می خواهند به وطن شان بازگردند. شمار این دسته از کودکان در اردن به ۹ درصد و درهر کدام از کشورهای هالند و لبنان به ۲۹ درصد می رسد.  

در کنار آن ۵۶ درصد از بی جاشدگان در سوریه اعلام کردند که می خواهند به منطقه مبداء شان بازگردند و فقط ۳۰ درصد از آن ها آرزوی سکونت در یک کشور دیگر را داشتند. 

بزرگترین آرزوی مشترک ۲۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرخواهی پایان مناقشه در سوریه بود، در جایگاه بعدی آرزوی امکانات آموزشی بیشتر است که توسط ۱۸ درصد دیگر از این کودکان مطرح شده است.

در مجموع ۴۲ درصد گفته اند که در حال حاضر به مکتب نمی روند. دلیل آن عدم توانایی پرداخت هزینه ها (۴۱ درصد)، تبعیض (۲۹ درصد) و نبود اسناد (۱۹ درصد) ‌عنوان شده است.

فقط در هالند همه کودکان شرکت کننده در این نظرخواهی به مکتب می رفتند. اما در هالند ۶۴ درصد از کودکان ابراز داشته اند که تبعیض را تجربه کرده اند.


 

در همین زمینه