اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان  Deportation of rejected asylum seekers from Germany to Afghanistan
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان Deportation of rejected asylum seekers from Germany to Afghanistan

شورای پناهندگان ایالت نیدرزاکسن آلمان از اخراج گروه دیگری از پناهجویان به افغانستان به شدت انتقاد کرد. به قول این سازمان اخراج گروهی بعدی برای پنجشنبه در نظر گرفته شده است.

شورای پناهندگان ایالت نیدرزاکسن اظهار داشت که شب چهارشنبه ۲۶ پناهجوی رد شده افغان به وطن شان بازگردانده شدند. این سی و هفتمین اخراج گروهی افغان ها به افغانستان برای اولین بار از میدان هوایی شهر هانوور صورت گرفت.

سبستیان روزه از شورای پناهجویان ایالت نیدرزاکسن گفت: «حکومت آلمان فدرال و ایالت های زیر دست آن در نیمه شب ها، زمانی که میدان هوایی خلوت باشد، مهاجران را به افغانستان اخراج می کنند.» او افزود که افغانستان یکی از خطرناک ترین کشور های جهان است که در آن از سال های زیادی به این طرف جنگ و ترور حاکم است.

به قول سبستیان روزه این بار نیز، مانند اخراج های گروهی قبلی، اخراج برخی از پناهجویان در آخرین لحظات توسط محاکم متوقف ساخته شد. او گفت که قرار بود یک مرد همجنس گرا از ایالت بایرن برای اخراج به هانوور آورده شود.

شورای پناهجویان گفته است که اخراج گروهی بعدی افغان ها به وطن شان برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده است. به قول این شورا این اقدام یک بار دیگر افغان های خوب ادغام شده در جامعه آلمانی را در بر می گیرد.

 

در همین زمینه

Webpack App