یکی از صنوف درسی در آلمان
یکی از صنوف درسی در آلمان

مسائل مهاجرت و ادغام طبق یک تحقیقات دانشگاه شهر دریسدن آلمان، در برنامه های تدریسی مکاتب این کشور کمتر گنجانیده و منعکس شده است. نویسندگان این گزارش تحقیقی، توصیه می کنند که در طراحی برنامه های درسی و آموزشی مکاتب باید معلمان با پیشنه مهاجرت شرکت داشته باشند.

 براساس تحقیقات دانشگاه تخنیکی شهر دریسدن آلمان که نتیجه آن روز سه شنبه (۲۳ مارچ ۲۰۲۱) به نشر رسیده است، موضوعات مرکزی اخیر در تاریخ مهاجرت، مانند استخدام کارگران مهمان، مهاجرت افرادی که در اصل آلمانی اند اما در کشور های بلوک شرق زندگی می کردند و اینک دوباره به این کشور بازگشت کرده اند و یا هم کارگران ماهر به ندرت در برنامه های درسی مکاتب آلمان منعکس شده است. در مقابل پدیده مهاجرت اغلب با تحولات بحرانی مهمی مانند فرار و یا بیجاشدن انسان ها، ارتباط داده می شود. براساس این تحقیقات "ارائه موضوع مهاجرت و ادغام در برنامه های درسی به عنوان یک امر طبیعی از نظر اجتماعی منعکس نشده است". 

در این گزارش تحقیقاتی در ادامه آمده است که «تنوع مربوط به مهاجرت در جامعه و تعلقات هویتی به ندرت در بحث ها جا داده شده اند.»

برای این تحقیقات، برنامه های درسی در رشته های مختلف چون جغرافیه، تاریخ،علوم سیاسی و اجتماعی صنوف ۷ تا ۱۰ در ایالت های بایرن، برلین، براندنبورگ، نوردراین-وستفالن و زاکسن آلمان مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین قوانین و مصوبات مکاتب و کنفرانس وزرای آموزش و پرورش ایالت آلمان و تجزیه و تحلیل محققان در نظر گرفته شده است. علاوه براین محققان مصاحبه هایی را با متخصصان منتخب که در تدوین برنامه های درسی و برنامه های آموزشی معلمان نقش داشته اند، انجام داده اند. 

انته ویدمان-موس، وزیر دولت در امور مهاجرت و ادغام در این ارتباط می گوید که "یک چهارم مردم آلمان پیشینه مهاجرت دارند. مدت هاست که این تنوع فرهنگی بخشی از زندگی روزمره در مکاتب و صنوف درسی را تشکیل می دهد". او در ادامه می گوید که آنچه مهم است این است که به این تنوع با همه تفاوت ها، فرصت ها و چالش هایش در برنامه های تدریسی و آموزشی مکاتب پرداخته شود.

 نویسندگان این گزارش تحقیقی، از جمله موارد دیگر شامل ساختن معلمان با پیشینه مهاجرت در طراحی برنامه های درسی را توصیه می کنند.

 

در همین زمینه