یکی از اردوگاه های پناهجویان در شهر کسل آلمان 
(عکس آرشیف)
یکی از اردوگاه های پناهجویان در شهر کسل آلمان (عکس آرشیف)

یک پژوهش تازه دریافته که پناهجویان و مهاجران در جریان بحران کرونا بیشتر از کسانی که پیشینه مهاجرت ندارند، اضظراب و نگرانی دارند؛ به همین دلیل تحت فشار روانی بیشتر قرار دارند.

این مطالعه جدید موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان روز پنجشنبه منتشر شد، واضح ساخته که پناهجویان از افسردگی، اضطراب و تنهایی برخواسته از شرایط بحران کرونا بیشتر رنج می برند.

این بیماری همه گیر باعث تشدید تنهایی در میان آلمانی ها نیز شده است. ترزا آنتینگر، نویسنده این تحقیق تأکید کرد: «پناهجویانی را می بینیم می بینیم که مدتهاست احساس تنهایی می کنند. این از نظر صحی سوال برانگیز است؛ زیرا به طور خاص تنهایی مزمن انسان را از نظر روحی و جسمی بیمار می کند.»

 یکی از دلایل تنهایی مداوم، استرس و فشار روانی در میان پناهجویان عدم مشارکت اجتماعی آنها است. به عنوان مثال، اگر پناهجویان به طور سودمند استخدام شوند، کار کردن از تنهایی آنها می کاهد.

براساس این مطالعه، اگر به پناهجویان شرایط آموزش زبان آلمانی یا درآمد فردی فراهم شود، پناهجویان کمتر إحساس تنهایی می کنند.

 نویسندگان این پژوهش جدید توصیه می کنند که حکومت آلمان باید در زمینه آموزش زبان و دسترسی پناهجویان به بازار کار بیشتر سرمایه گذاری کند.

به ویژه پناهجویانی که صحت روانی ضعیف دارند، باید از حمایت های اضافی برخوردار شوند. این امر باعث ادغام پناهجویان و کاهش تنهایی و فشار روانی آنها می شود.

 

در همین زمینه