مدرک اقامت خارجی ها در آلمان
مدرک اقامت خارجی ها در آلمان

یک گروه از مجرمان، ۱۹ هزار مدرک سفید از جمله اجازه اقامت، گواهینامه و کارت های هویت موقت را از ادارات آلمان به سرقت برده اند. قاچاقبران انسان توانسته اند که با استفاده از این مدارک، مهاجران را انتقال بدهند.

پولیس فدرال آلمان و مراجع عدلی این کشور به تازگی از سرقت هزاران مدرک سفید، از اداره امور شهروندان و دفاتر نظم عامه در شهر برلین خبر داده اند. گفته می‌شود که گواهینامه، اجازه اقامت و کارت های هویت موقت شامل این مدارک سفید می باشند که از سال ۲۰۱۴ به این طرف دزدان با چندین بار ورود به دفاتر یادشده، آن ها را با خود برده اند. گفته می‌شود که قاچاقبران انسان توانسته اند که با استفاده از این مدارک، شهروندان خارجی را انتقال بدهند. پولیس فدرال آلمان و دادستانی این کشور گفته است که آنان توانسته اند در جریان تلاشی گسترده در شهرهای برلین و اویسکیرشن، دو فرد مظنون را در پیوند به قاچاق شهروندان خارجی بازداشت کنند.

این دو فرد بازداشت شده متهم اند که گویا اسناد سرقت شده را به روش ظاهراً قانونی برای شهروندان خارجی به فروش می رساندند.

پولیس آلمان در جریان ماموریت شان به هدف تلاش محلات مشکوک، حدود ۴۵ مدرک سفید، تیلفون، کمپیوتر، اسلحه مختلف النوع، داروهای غیرقانونی، ماده مشابه به مواد مخدر و هفتاد کیلوگرام تنباکوی شیشه را کشف و ضبط کرده اند.

از سال ۲۰۱۵ به این طرف، دست کم ۱۸۰۰ نفر که با استفاده از چنین مدارک دزدی شده در تلاش ورود به آلمان بودند، دستگیر شده اند. با این همه، دادستان گفت که در حال حاضر، حدود ۱۵ هزار مدرک دزدی شده هنوز هم در گردش هستند.

 

در همین زمینه

Webpack App