فرودگاه استانبول. عکس از رویترز
فرودگاه استانبول. عکس از رویترز

پولیس فرودگاه استانبول یک شبکه قاچاق انسان را در این فرودگاه دستگیر کرد. اعضای این شبکه صورت مهاجران را با بانداژ پوشانده و آنان را به عنوان بیمار از فرودگاه‌های مختلف انتقال می‌دادند.

به گزارش سایت دیلی صباح، روز ۱۰ اپریل پولیس، یک عضو این شبکه را همراه با یک مهاجر غیرقانونی که صورتش با بانداژ پوشانده شده بود و مردی که پاسپورتش را در اختیار مهاجر قرار داده بود، در فرودگاه استانبول دستگیر کرد.

به گفته مقام‌های ترکیه، شبکه یاد شده در موارد متعددی در انتقال مهاجران غیرقانونی از ترکیه به اروپا دست داشته است. اعضای این شبکه مهاجران را با استفاده از پاسپورت‌های جعلی و صورت پوشیده از بانداژ، به عنوان بیمارانی که تازه عملیات جراحی را از سر گذرانده‌اند، انتقال می‌دادند. 

در همین زمینه: سه تن به اتهام قاچاق مهاجران از ترکیه در آلمان دستگیر شدند

بر بنیاد تحقیقات پولیس، محمد الجمال، یک مهاجر غیرقانونی لبنانی که می‌خواست به اروپا برود، برای یک پاسپورت جعلی به شبکه پول پرداخته بود. قاچاقبران سر و دست این مهاجر را با مکیاژ و بانداٰژ پوشانده و یک ماسک حفاظتی را نیز به صورت او زده بودند.

الجمال به همراهی استر هانا.ا.ر، یک زن اسرائیلی عضو شبکه، به فرودگاه رفتند و هنگامی که پولیس کنترول پاسپورت از جمال پرسش‌هایی را مطرح کرد، استرهانا گفت که «او نمی‌تواند حرف بزند یا راه برود.» او حتی از پولیس خواست یک ویلچر در اختیار الجمال قرار دهد.

 ماموران پولیس بعد از آن که از مهاجر غیرقانونی خواستند ماسکش را بردارد به او مشکوک شدند زیرا او هیچ شباهتی با عکس پاسپورت فردی به نام محمد بانوت نداشت.

بعد از انجام انگشت نگاری و کنترول چهره، پولیس دریافت که مهاجر یاد شده در مورد هویت خود دروغ گفته است. بعد از آن که محمد الجمال اعتراف کرد زن همراه او پاسپورت را در اختیارش قرار داده است، پولیس محمد بانوت صاحب اصلی پاسپورت را نیز در فرودگاه دستگیر کرد.

ترکیه یکی از گذرگاه‌های عمده برای آن عده از مهاجران غیرقانونی از خاورمیانه و آسیا به شمار می رود که می‌خواهند خود را به اروپا برسانند.

در همین زمینه: فریبکاری قاچاقبران؛ پناهجویان را به جای ایتالیا در ترکیه رها کردند

 

در همین زمینه

Webpack App