مهاجران در آلمان/عکس: Picture-alliance/dpa/C.Schmidt
مهاجران در آلمان/عکس: Picture-alliance/dpa/C.Schmidt

طبق اطلاعات حکومت نیدرزاکسن، در این ایالت تا به حال فقط ۲۰ درصد از افراد واجد شرایط در کمپ های مهاجران می خواهند واقعا در برابر کرونا واکسین شوند.

هانا هینسه، سخنگوی نهاد ایالتی پذیرش مهاجران روز سه شنبه به خبرگزاری پروتستان «ای پی دی» گفت، در ایالات دیگر هم وضعیت به همین منوال است. او گفت، ساکنان کمپ ها در اغلب موارد می گویند، نمی خواهند واکسین شوند، چون در محیط پیرامون شان هیچ مورد ابتلای دشوار به کرونا را تجربه نکرده اند.

به گفته هینسه، نبود اعتماد به واکسین نیز یک دلیل دیگر است. او افزود: «به این خاطر ما با یک کارزار تبلیغاتی بسیار گسترده به کمپ های مهاجران می رویم».

سخنگوی نهاد ایالتی پذیرش مهاجران در ادامه افزود، مددکاران اجتماعی و ترجمان ها با مهاجران در کمپ وارد گفتگو خواهند شد و اطلاعاتی را درباره واکسین کرونا که به زبان های مختلف نشر شده، در میان آن ها توزیع خواهند کرد.

طبق قانون، اشخاصی که در سرپناه های دسته جمعی زندگی می کنند، براساس اولویت بندی دریافت واکسین در گروه دوم قرار دارند.

هینسه در ادامه گفت، مرکز پذیرش مهاجران در باد فلینگ بوستل اوربکه سر از روز سه شنبه پیشنهاد تطبیق واکسین کرونا را در چارچوب معاینه های اولیه به مهاجران تازه وارد می دهد.

این خانم سخنگوی نهاد ایالتی پذیرش مهاجران در ادامه افزود، ما امیدواریم، تجربیات خوبی که در زمینه واکسین داشتیم دوباره تکرار شود. او گفت که در گذشته پیشنهاد تطبیق واکسین سه گانه در برابر بیماری های سرخکان، سرخجه و اوریون در ۹۵ درصد موارد پذیرفته می شده است.

به گفته خانم هینسه، در باد فلینگ بوستل برای نخستین بار از واکسین جانسون و جانسون استفاده می شود که فقط به یک دوز از آن نیاز است. تا به حال این جا فقط واکسین بایون تک تطبیق می شد.

 

در همین زمینه