کارمندان امنیتی در یکی از اقامتگاه های مهاجرین در شهر بن آلمان که هفتاد درصد آن به ویروس مبتلا شده بودند (آرشیف)
کارمندان امنیتی در یکی از اقامتگاه های مهاجرین در شهر بن آلمان که هفتاد درصد آن به ویروس مبتلا شده بودند (آرشیف)

در اقامتگاه های مهاجرین در آلمان آمادگی های اندکی برای واکسیناسیون علیه ویروس کرونا وجود دارد. میزان اقدامات در ایالت ها متفاوت است و آمادگی برای دریافت واکسن میان مهاجران به ۳۳ تا ۶۰ درصد می رسد.

براساس یک نظرسنجی خبرگزاری آلمانی پروتستانت «ای پی دی» در ایالاتاین کشور، در حال حاضر میزان آمادگی برای واکسینانسیون مهاجران علیه کرونا، در اقامتگاه های آنان میان ۳۳ و ۶۰ درصد از شمار آنان می باشد.

وزارت های مسئول ایالات در این مورد توضیح داده‌اند که تیم های سیار برای واکسیناسیون، با شک و تردید های زیادی در این ارتباط مواجه شده اند. برای رفع موانع فرهنگی و زبانی، تیم های واکسیناسیون در بسیاری از جا ها توسط کارمندان امور اجتماعی و ترجمان ها حمایت می‌شوند.

براساس این نظرسنجی، در بعضی موارد متقاضیان مسلمان پناهندگی، واکسیناسیون کرونا را رد کردند؛ زیرا ارائه این خدمات مصادف با ماه رمضان بوده است.

اما البته گزارش های منفی رسانه‌ها نیز پناهجویان را در برابر واکسیناسیون نامطمئن کرده بود، مثلاً در ارتباط با واکسین شرکت «جانسون اند جانسون " که فقط یک دوز دارد و به همین دلیل ادارات آلمان، آن را در اقامتگاه های پناهجویان در اولویت قرار دادند.

براساس مقررات واکسین علیه ویروس کرونا، باشندگان اقامتگاه های مهاجران، به دومین گروه دارای حق اولویت تعلق می گیرند.

براساس نظر سنجی انستیوت روبرت کوخ، آمادگی ها در سطح کل مردم جمعیت آلمان که می‌خواهند علیه ویروس کرونا واکسین شوند، در حدود ۷۳ درصد است.

حکومت ایالت نوردراین وستفالن که پرجمعیت ترین ایالت این کشور می باشد، گفته که تلاش می‌کند به همه باشندگان اقامتگاه های مهاجرین تا آغاز ماه جون، خدمات برای واکسیوناسیون علیه ویروس کرونا را فراهم کند.

تفاوت میزان آمادگی ها از سوی مهاجرین برای دریافت واکسین در ایالت 

میزان آمادگی ها از سوی مهاجرین برای دریافت واکسین در هر ایالت آلمان تا حدی متفاوت است، مثلاً در هامبورگ، براساس معلومت مقامات، آمادگی ها برای واکسیناسیون در اقامتگاه های مهاجرین این ایالت در حد اوسط حدود ۵۰ درصد است.

در ایالت ساکسن این کشور، آمادگی ها مهاجرین برای دریافت واکسن، باوجود آنکه از ترجمان و جزوه های معلوماتی به زبان‌ها مختلف استفاده می شود.، فقط حدود ۳۳ درصد می باشد.

براساس این نظر سنجی، در اقامتگاه های مهاجرین در ایالت نیدرساکسن، مهاجرین در مورد محتاط بودنش شان در برابر واکسین کرونا استدلال کرده‌اند که در محیط زیست شان، هیچ مورد بیماری دشوار ناشی از ویروس کرونا را تجربه نکرده اند.

 

در همین زمینه