بر بنیاد تصمیم یک دادگاه آلمان، بررسی اطلاعات موبایل هوشمند پناهجویان مجاز نیست
Photo : Picture-alliance/dpa/S.Kahnert
بر بنیاد تصمیم یک دادگاه آلمان، بررسی اطلاعات موبایل هوشمند پناهجویان مجاز نیست Photo : Picture-alliance/dpa/S.Kahnert

یک محکمه اداری در شهر برلین آلمان می‌گوید که ارزیابی داده های موبایل پناهجویان از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال غیرقانونی است. یک زن ۴۴ ساله افغان در این مورد شکایت کرده بود که دادگاه، روز سه شنبه به نفع این پناهجوفیصله نمود.

بر بنیاد تصمیم یک دادگاه اداری در شهر برلین آلمان، ارزیابی اطلاعات و داده های موبایل هوشمند پناهجویان که معمولاً از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان صورت می‌گیرد، در مغایرت با قانون قرار دارد.

این دادگاه فیصله اش را در مورد شکایت یک زن پناهجوی ۴۴ ساله افغان ابلاغ کرد. انجمن حقوق آزادی که از این زن پناهجو در جریان دعوا حمایت می‌کرد گفته است که بر اساس تصمیم دادگاه، ارزیابی معلومات موبایل هوشمند یک پناهجو در زمان بررسی پرونده اش به این دلیل غیرقانونی است که ارزیابی آن، برای تشخیص هویت و زادگاهش لازمی نمی‌باشد.

لیا بیکمن، حقوق دان در انجمن حقوق آزادی و هم‌آهنگ کننده پرونده این زن پناهجوی افغان می‌گوید که حالا این فیصله، تمام رویکرد اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان را از لحاظ قانونی زیر سوال قرار می‌دهد. خانم بیکمن گفت: «اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان با این ارزیابی داده های موبایل هوشمند [پناهجویان] قانون اساسی را نقض کرده است.»

موضوع تجزیه و تحلیل داده های موبایل هوشمند پناهجویان، پس از تعدیل قانون پناهندگی در سال ۲۰۱۷ مجاز می‌باشد. بر بنیاد آن، اداره مهاجرت و پناهندگی اجازه دارد که معلومات موبایل هوشمند پناهجویان را بخواند؛ آن هم در صورتی که یک متقاضی پناهندگی هیچ گونه مدرکی را برای آنان ارائه نکند.

شماره های تماس، فهرست تماس های برقرار شده، سابقه مرورگر در اینترنت و معلومات در مورد مکان عکس های گرفته شده، به هدف دست یافتن به معلومات در مورد هویت و کشور مبدا پناهجویان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

انجمن حقوق آزادی گفته است که تا هنوز در مورد دو پرونده مشابه دیگر در شهرهای هانوفر و اشتوتگارت، تصمیم گرفته نشده است. 

 

در همین زمینه