مهاجران نوجوان پناهجو در آلمان/عکس: Picture-alliance/dpa/U.Deck
مهاجران نوجوان پناهجو در آلمان/عکس: Picture-alliance/dpa/U.Deck

براساس یک کار تحقیقاتی، مهاجران جوان که در اروپا به سن ۱۸ سالگی می رسند، آنها را خطرات زیادی تهدید می کند.  این مهاجران در برخی از کشورهای اروپایی باید حتی محل سکونت شان را ترک کنند و دیگر کمک های اجتماعی دریافت نمی کنند.

سازمان حامی حقوق بشر «اکسفام» روز پنجشنبه (۱۰ جون ۲۰۲۱) طی معرفی گزارش تحقیقی اش در برلین اعلام کرد، این مهاجران نوجوان و بدون همراه همین که ۱۸ ساله می شوند، در بسیاری از کشورهای اروپایی حق محافظتی را که به عنوان افراد خوردسال داشتند، از دست می دهند. این سازمان در ادامه گفت: «آن ها را بی خانمانی، سوءاستفاده و سوءاستفاده جنسی تهدید می کند».

اکسفام با سه سازمان دیگر حامی حقوق بشر دراین باره تحقیق کرده است که مهاجران جوان و بدون همراه در یونان، هالند، ایرلند و فرانسه پس از رسیدن به سن قانونی در برابر چه چالش هایی قرار می گیرند؟

براین أساس در هیچکدام از این کشورها، یک چارچوب سیستماتیک برای همراهی این مهاجران در مرحله ورود به سن قانونی وجود ندارد.

این مساله به طور مثال در زمینه اسکان مشخص می شود. در یونان، برخی از مهاجران نوجوان و بدون همراه پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی باید محل سکونت شان را ترک کنند. 

در ایرلند ممکن است که این مهاجران نوجوان از خانواده هایی که سرپرستی شان را به عهده دارند، جدا شوند. آن ها سپس مجبور هستند که همراه با افراد بزرگسال بیگانه در تاسیسات دیگری زندگی کنند.

مهاجرانی که به تازگی به سن ۱۸ رسیده اند، در زمینه ارتباط با نهادهای دولتی نیز از حمایت بسیار ناچیزی برخوردار می شوند.

در حالی که اگر آن ها مهلت های تعیین شده را رعایت نکنند یا سند اشتباهی را ارائه کنند، خطر اخراج شان وجود دارد.

حامیان حقوق بشر در این گزارش خواهان این هستند که یک مسئول داوطلب یا دولتی به این مهاجران جوان در زمینه ارتباط با نهادهای دولتی کمک کند.

در فرانسه و ایتالیا قوانین پیچیده باعث می شود که بسیاری از مهاجران نتوانند به یادگیری یک حرفه روی بیاورند.

سازمان های حامی حقوق بشر دراین گزارش، از مثال های مثبت نیز سخن گفتند. براین اساس مهاجران در سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی می توانند در سرپناه های تحت نظارت زندگی کنند تا اینکه جا برای زندگی مستقل آماده شود. بر بنیاد این گزارش پروژه های مشابهی در فرانسه و ایتالیا هم وجود دارد.

 

در همین زمینه