اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان

حکومت افغانستان به گونه رسمی خواستار توقف اخراج مهاجران افغان از اروپا شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که اگر اخراج افغانها متوقف نگردد، افغانستان مهاجرین اخراج شده را نخواهد پذیرفت.

با توجه به شدت جنگ و نا امنی ها در افغانستان، حکومت افغانستان با فرستادن نامه ای به اتحادیه اروپا به گونه رسمی برای سه ماه آینده خواستار توقف اخراج اجباری افغانها از کشور های اروپایی شده است.

 رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به دویچه وله گفت: « ما به همکاری و در همآهنگی وزارت خارجه و دفتر شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم براین گرفتیم که در سه ماه آینده بازگشت اجباری افغانان از کشور های اروپایی متوقف گردد و در این ارتباط یک نامه رسمی به اتحادیه اروپا فرستاده شده است.»

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می افزاید که پس از این درخواست، تاکنون کشور های سویدن، فنلند و ناروی اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف ساخته اند.

آلمان که میزبان شمار زیادی از افغانها است تاکنون در پاسخ به این در خواست حکومت افغانستان مبنی بر توقف اخراج پناهجویان افغان واکنشی نشان نداده است. اما خبرگزاری آلمان نگاشته است که برخی از مقام های اداره مهاجرت آلمان به روزنامه بیلد گفته اند که احتمال می رود که اخراج گروهی از مهاجران افغان که قرار است در دهم ماه اگست صورت گیرد، به تاخیر بیافتد.

 وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ابراز امید واری می کند که آلمان نیز اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف سازد. باهر در این باره گفت: «ما امیدوار هستیم که آلمان که میزبان بیشترین پناهجویان افغان است در قسمت اخراج اجباری به افغانستان از خود انعظاف پذیری نشان داده و با حکومت افغانستان همکاری نماید.»

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خاطر نشان می سازد که این وزارت نگران آن است که از یک سو به دلیل سرخوردگی شماری از افغانهای اخراج شده با گروه های تروریستی بپیوندند و از سوی دیگر امکان دارد برخی دیگر آنان در نتیجه جنگ و درگیر ها جان هایشان را از دست بدهند. وزارت مهاجرین می گوید که اگر به این خواست حکومت افغانستان عمل نگردد، آنان مهاجران اخراج شده را نخواهند پذیرفت.

باهر در این باره افزود:‌ «ما به صورت رسمی هم از اتحادیه اروپا خواستیم که اگر اخراج دیگری صورت گیرد، ما از پذیرش شان خود داری خواهیم کرد.»

وزارت مهاجرین وعودت کنندگان تصریح می کند که این وزارت از سال ۲۰۱۶ به این سو تلاش دارد تا با توجه به شرایط امنیتی در این کشور، مهاجران افغان در کشور هایی که رفته اند به عنوان پناهنده پذیرفته شوند.

در جریان سال ۲۰۲۱ در حدود۳۰۹ تن از پناهجویان افغان که در اروپا درخواست پناهندگی شان رد شده است، به افغانستان اخراج شده اند.

بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ۷۶۹ هزار مهاجر افغان در کشور های اروپایی به سر می برند که در خواست های پناهندگی حدود هشتاد درصد آنان از سوی کشور های میزبان پذیرفته شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به این باور است که شدت جنگ و خشونت طالبان سبب بیجا شدگان هزاران خانواده شده است و این وزارت از احتمال افزایش بیجا شدگان داخلی و مهاجرت افغانها به خارج از افغانستان هشدار می دهد.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه