یکی از سواحل قبرس
یکی از سواحل قبرس

جمهوری قبرس مجددا مانع ورود مهاجران که از لبنان به این کشور وارد می شدند، گردیده است. گارد ساحلی قبرس عصر چهارشنبه (۲۸ جولای ۲۰۲۱)، ۱۴ پناهجو را در سواحل جنوب شرقی جزیره که با قایق تلاش داشتند وارد این کشور شوند، توقیف کرده است. در این جمع دو کودک نیز شامل اند.

۱۴ مهاجری که از لبنان با قایق در سواحل قبرس خود را رسانده بودند، توسط گارد ساحلی این کشور توقیف و شب را در کشتی گارد ساحلی گذرانده اند. رسانه های قبرس گزارش داده اند که قرار است این پناهجویان امروز پنجشنبه (۲۹ جولای ۲۰۲۱) با قایق شان، با همراهی گارد ساحلی دوباره به لبنان بازگشت داده شوند.

قبرس با لبنان در قبال بازگرداندن پناهجویان، توافقنامه ای بسته است. بنابرین در چند ماه گذشته صدها مهاجر اجازه داده نشدند که با قایق های شان در بندر این کشور وارد شوند.

قبرس یک کشور کوچک اروپایی است. بر اساس آمار اتحادیه اروپا، در مقایسه با جمعیت این کشور، سال گذشته بیشترین درخواست های پناهندگی در سطح اتحادیه اروپا را درج کرده است.

 

در همین زمینه