کارل نـیهامر، وزیر امور داخله اتریش (آگست ۲۰۲۱)
کارل نـیهامر، وزیر امور داخله اتریش (آگست ۲۰۲۱)

با وصف اوضاع وخیم افغانستان پس از تسلط طالبان، حکومت اتریش گفته است که پناهجویان بیشتر افغان را نمی‌پذیرد. وزیر داخله این کشور به گفتگو با کشورهای همسایه افغانستان برای پذیرش پناهجویان تأکید کرده است.

کارل نـیهامر، وزیر امور داخله اتریش در گفتگویی با روزنامه «ویلت» چاپ امروز چهارشنبه، پذیرش پناهجویان افغان را رد کرده و گفته است که «گفتگو با کشورهای همسایه افغانستان برای پذیرش این پناهجویان و حمایت و تضیمن کمک ها به آنان در منطقه» از اولویت‌های مهم می‌باشد.

این سیاستمدار حزب محافظه کار خلق اتریش تأکید کرده است: «‌اما مهاجرت‌های غیرقانونی که در آن مهاجران از چندین کشور با هدف رسیدن به یک کشور خاص عبور می‌کنند، باید متوقف شود.»‌

به گفته او هیچ دلیلی برای آمدن افغان‌ها به اتریش در حالت کنونی وجود ندارد.

کارل نـیهامر، وزیر امور داخله اتریش در گفتگویی با روزنامه «ویلت» چاپ امروز چهارشنبه، پذیرش پناهجویان افغان را رد کرده و گفته است که «گفتگو با کشورهای همسایه افغانستان برای پذیرش این پناهجویان و حمایت و تضیمن کمک ها به آنان در منطقه» از اولویت‌های مهم می‌باشد.

این سیاستمدار حزب محافظه کار خلق اتریش تأکید کرده است: «‌اما مهاجرت‌های غیرقانونی که در آن مهاجران از چندین کشور با هدف رسیدن به یک کشور خاص عبور می‌کنند، باید متوقف شود.»‌

به گفته او هیچ دلیلی برای آمدن افغان‌ها به اتریش در حالت کنونی وجود ندارد.

وزیر داخله اتریش گفته است که همچنان روند خروج پناهجویان افغان از این کشور را متوقف نمی کند و افزوده است:‌ «اگر اخراج پناهجویان به دلیل محدودیت هایی که کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در برابر ما قرار می دهد ممکن نباشد، باید به فکر بدیلی در این زمینه باشیم.»

او گفته است که ایجاد یک مرکز اخراج در منطقه در نزدیکی افغانستان یکی از راه های بدیل می باشد. او گفته است که می خواهد این پیشنهاد خود را امروز چهارشنبه در مذاکرات با همتایان اروپایی اش به آنان ارائه کند.

گروه طالبان پس از ۲۰ سال حضور نیروهای غربی در افغانستان، ‌به روز یکشنبه با سرعت برق آسایی کابل پایتخت این کشور را تصرف نمودند.

 

در همین زمینه