برخورد اعضای طالبان با مردم به تصویر کشیده شده است
برخورد اعضای طالبان با مردم به تصویر کشیده شده است

اداره پناهندگی اتحادیه اروپا گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، تهدید ها علیه گروه های مشخصی به شدت افزایش یافته اند. به گفته این نهاد، هیچ نقطه افغانستان برای افراد مواجه به خطر امن نمی باشد.

در پژوهش اخیر اداره پناهندگی اتحادیه اروپا در مورد افغانستان آمده است که گروه های مشخصی، به ویژه اعضای خانواده های نیروهای امنیتی و اردوی پیشین، همکاران کشورهای خارجی، روزنامه نگاران و مدافعین حقوق بشر با تهدید های زیادی در افغانستان مواجه اند.

این اداره که مقرآن در جزیره مالتا می باشد، دلیل افزایش این تهدیدات را در گسترش ساحه کنترول طالبان در افغانستان عنوان کرده است.

در بخشی از گزارش این اداره تصریح شده است؛ برای بسیاری از افرادی که نیازمند محافظت می باشند، در سرتاسر افغانستان هیچ محل امنی وجود ندارد. مسئولین اداره پناهندگی اتحادیه اروپا از شهر کابل و مزارشریف به عنوان نمونه یاد کرده اند که در گذشته برای پناهجویان مناطق امن تر تلقی می شدند اما حالا در این شهرها هم مصونیتی وجود ندارد.

تصاحب قدرت از سوی طالبان می تواند که موقعیت زنان و دختران را به دلیل ساختارهای اجتماعی و عقاید فرهنگی بیشتر متاثر بسازد.

بر بنیاد یافته های این اداره پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در اواسط ماه اگست سال روان در افغانستان، رقم درخواست های پناهندگی افغان ها در مقایسه به یک ماه گذشته آن، ۳۸ درصد افزایش یافته است. پیش از این در چند سال پی در پی سوریه اولین کشور مبدا پناهجویان به حساب می آمد.

این گزارش اداره پناهندگی اتحادیه اروپا می تواند که درقسمت تصمیم گیری های سیاسیون در سطوح مختلف سیستم پناهندگی اروپا در قبال پرونده های متقاضیان پناهندگی مؤثر واقع شود.

ادارات امور پناهندگی بر معیار همین نوع گزارشها، طور مثال شکل و چوکات مشخصی برای گروه های متقاضی ای پناهندگی تعین کرده و بر اساس آن نوعیت و حد خطرتعقیب و آزار علیه آنان را درجه بندی می کنند.

 

در همین زمینه