میدان هوایی انوفر آلمان
میدان هوایی انوفر آلمان

برای دومین بار از زمان ایجاد (پل هوایی) اردوی آلمان برای تخلیه افغان های آسیب پذیر و کارمندان محلی این کشور از افغانستان در ماه آگست، روز چهار شنبه (۲۴ نوامبر)، چند صد افغان با پرواز چارتر از طریق قطر به آلمان انتقال یافتند.

در پروازی که روز چهارشنبه (۲۴ نوامبر) از کابل به دوحه رسید بود، ۳۴۵ نفر انتقال داده شدند. در این جمع اتباع آلمان، کارمندان محلی افغان نهاد های آلمانی و آنهایی که به ویژه نیاز به حفاظت دارند با خانواده های شان شامل اند. علاوه بر این، در مجموع ۹ نفر دیگر نیز در این پرواز بودند که به فرانسه و هالند انتقال خواهند یافت.

دو هفته پیش با یکی از پرواز های هواپیمای چارتر آلمانی نیز ۳۲۹ نفر از افغانستان انتقال یافتند. چند روز بعد از این پرواز، ۱۴۸ نفر دیگر توسط یک ابتکار خصوصی به آلمان انتقال یافتند.

در مجموع حدود ۲۵ هزار افغان مجوز پذیرش از آلمان را به دست آورده اند. معمولا کارمندان محلی و امداد گران محلی و خانواده های شان با پرواز ها انتقال یافته اند.

 

در همین زمینه