اریک زمور، کاندیدای راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در اپریل ۲۰۲۲. عکس از رویترز
اریک زمور، کاندیدای راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در اپریل ۲۰۲۲. عکس از رویترز

اریک زِمور، کاندیدای راست افراطی برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در برنامه انتخاباتی خود گفته است که مصارف مربوط به پناهجویان، برای فرانسویان «خیلی گران» تمام می‌شود. اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که این مصارف تنها ۰،۲ در صد کل بودجه دولت فرانسه را تشکیل می‌دهد.

کاندیدای راست افراطی در بخشی از برنامه انتخاباتی اش در مورد مصارف مربوط به پناهجویان می‌گوید: «پناهجویان برای فرانسویان خیلی گران تمام می‌شوند.»

اریک زمور،‌ با تکیه بر طرح قانون مالی و با تاکید بر این که این ارقام مربوط به سال ۲۰۲۱ هستند می‌گوید که مصارف مربوط به پذیرایی، مسکن و کمک نقدی ماهانه به پناهجویان ۱،۳ میلیارد یورو برای دولت فرانسه هزینه دارد. رقم داده شده از سوی اریک زمور درست است اما این ادعا که این مبلغ برای دولت مبلغ «هنگفتی» است واقعیت ندارد.

بر اساس ارقام رسمی بودجه دولت در سال ۲۰۲۱، بودجه مربوط به مهاجرت و پناهندگی در فرانسه به ۱،۳میلیارد یورو می‌رسد. ۹۰ درصد این رقم در امور مربوط به پناهجویان مصرف شده است.

ادعای اریک زمور از این جهت نادرست است که مبلغ یاد شده را خارج از چارچوب عمومی بودجه دولت ذکر می‌کند. باید گفت که رقم ۱،۳ میلیارد یورو ۴،۸ درصد بودجه وزارت داخله یعنی مبلغ ۲۸ میلیارد یورو را تشکیل می‌دهد. این در حالیست که بودجه وزارت داخله ۳،۳ درصد کل بودجه دولت (مبلغ ۶۳۴ میلیارد یورو) را احتوا می‌کند.

به این ترتیب، برخلاف ادعای کاندیدای راست افراطی در مورد هنگفت بودن مصارف مربوط به پناهجویان، بررسی دقیق نشان می‌دهد که این بودجه تنها ۰،۲ در صد کل بودجه دولت فرانسه را تشکیل می‌دهد.

ارقام اعلام شده از سوی اریک زمور.
ارقام اعلام شده از سوی اریک زمور. 

 

در همین زمینه