فرانسه در سال ۲۰۲۱ تعداد بیشتری از مهاجران را در مقایسه با سال ۲۰۲۰ اخراج کرده است. تصویر از ستدیو گرافیک فرانس مدیا موند
فرانسه در سال ۲۰۲۱ تعداد بیشتری از مهاجران را در مقایسه با سال ۲۰۲۰ اخراج کرده است. تصویر از ستدیو گرافیک فرانس مدیا موند

بر بنیاد آمار وزارت داخله، فرانسه در سال ۲۰۲۱ تعداد بیشتری از مهاجران را در مقایسه با سال ۲۰۲۰ اخراج کرده است. همزمان فرانسه در سال گذشته به تعداد بیشتری از پناهجویان، حفاظت اعطا کرده است.

ارقام مهاجرت در سال ۲۰۲۱ در فرانسه
ارقام مهاجرت در سال ۲۰۲۱ در فرانسه


 

در همین زمینه