در فرانسه مهاجران بدون اسناد نیز مورد حمایت قرار می گیرند. عکس: ستدیو گرافیک فرانس میدیا موند
در فرانسه مهاجران بدون اسناد نیز مورد حمایت قرار می گیرند. عکس: ستدیو گرافیک فرانس میدیا موند

در فرانسه مهاجرانی که برگه و سند قانونی ندارند از حقوق سرپناه و مراقبت های صحی برخوردار هستند. آنها همچنان می توانند به مواد خوراکه و نیازهای دیگر دسترسی داشته باشند.

در فرانسه سازمان ها و نهاد هایی هستند که مهاجران غیر قانونی را مورد حمایت قرار می دهند. این مهاجران اگر برگه و یا سند قانونی هم نداشته باشند باز هم از حقوق مسکن و مراقبت های صحی برخوردار هستند. آنها به امکانات شست شو و دوش نیز دسترسی دارند. توضیح بیشتر را در این ویدیو ببینید.


 

در همین زمینه