حدود یک سوم همه مردم با پیشینه مهاجرت در آلمان، از کشور های اروپایی اند
حدود یک سوم همه مردم با پیشینه مهاجرت در آلمان، از کشور های اروپایی اند

در سال ۲۰۲۱ در آلمان، براساس گزارش اداره فدرال احصائیه آلمان، ۲۲،۳ میلیون نفر که ۲۷،۲ در صد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، پیشینه مهاجرت داشته اند. بنابرین در سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت با پیشینه مهاجرت، تابعیت آلمانی داشته اند.

این گروه جمعیت آلمان، شامل آنانی می شود که با تابعیت آلمان به دنیا نیامده اند و یا دست کم یک بخش والدین آن ها خارجی بوده اند و بعد شهروندی آلمان را به دست آورده اند. مثلاً از طریق فرزندخواندگی، یا آلمانی تبارانی که اخیراً از کشور های بلوک شرقی به آلمان فدرال آمده اند.

براساس داده های اداره احصائیه آلمان فدرال، در سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت با پیشینه مهاجرت، تابعیت آلمانی داشته اند. حدود ۴۷ درصد آن ها یک پاسپورت خارجی داشته اند. شمار آلمانی های با پیشینه مهاجرت، یعنی آن هایی که پاسپورت آلمانی دارند، فقط ۴۳ درصد بوده است.

حدود یک سوم همه مردم با پیشینه مهاجرت در آلمان، از کشور های اروپایی اند. براساس این آمار، آسیا دومین منطقه مهم مبدا مهاجران در این کشور اند. حدود ۱،۱ میلیون جمعیت آلمان، ریشه افریقایی دارند.

عمده ترین کشور های زادگاه مهاجران در آلمان، ترکیه، پولند، فدراسیون روسیه، قزاقستان و سوریه اند.

براساس گزارش اداره احصائیه آلمان فدرال، به دلیل موج مهاجرت از اوکرایین، ممکن است شمار افراد با پیش زمینه مهاجرت از این کشور، در آینده «آشکارا» افزایش یابد.

از میان ۴۹ درصد جمعیت آلمان که پیشینه مهاجرت دارند، تقریباً نیمی از آن ها با چند زبان بزرگ می شوند و در خانه هم به آلمانی و هم دست کم به یک زبان دیگر حرف می زنند.

 

در همین زمینه