پناهجویان افغان می‌گویند که آنان به گونه اجباری از ترکیه اخراج می‌شوند.
پناهجویان افغان می‌گویند که آنان به گونه اجباری از ترکیه اخراج می‌شوند.

ترکیه ۴۱۳ مهاجر غیرقانونی را که ماه گذشته در شهر ادرنه دستگیر کرده بود، به کشورهای شان برگردانده‌است. گفته شده است که این مهاجران عمدتا، از افغانستان و مراکش بوده‌اند.

گفته می‌شود که این مهاجران توسط نیروهای انتظامی به مرکز انتقال مهاجران در ادرنه تحویل داده شدند و سپس به میدان‌هوایی و دروازه‌های مرزی این کشور منتقل شدند تا به کشورهای شان فرستاده شوند.

در همین حال، گفته شده‌است که از آغاز سال جاری تا اکنون، بیش از ۴ هزار مهاجر غیر قانونی از مرکز انتقال ادرنه به کشورهای شان برگردانده شده‌اند.

به گفتۀ ادارۀ مهاجرت ترکیه، از آغاز سال جاری تا اکنون ۹۷ هزار و ۴۴۸ مهاجر غیرقانونی را از این کشور اخراج شده است که این آمار به نسبت سال ۲۰۲۱ افزایش ۱۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که کشور ترکیه به گذرگاهی برای مهاجرانی تبدیل شده‌است که از جنگ و فقر و فلاکت در کشورهای خود فرار می‌کنند تا در یکی از کشورهای اروپایی زندگی را از نو آغاز کنند.

بیشتر بخوانید: اجساد ۲۰ تن از قربانیان واژگونی قایق مهاجران در آب‌های اژه پیدا شد

گفتنی است که از جنوری تا ۱۵ سپتمبر سال جاری، بیش از ۲۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی در ترکیه دستگیر شده‌اند و این در حالی است که در کل سال ۲۰۲۱ این رقم به ۱۶۳ هزار رسیده بود. اما در این میان شهروندان افغانستان با تعداد نزدیک به ۸۷هزار، در ردۀ نخست مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در ترکیه قرار دارند و سوری‌ها با ۲۹ هزار تن و پاکستانی‌ها با ۱۳ هزاز تن در ردۀ دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

طبق آمار رسمی کشور ترکیه، در ۱۵ سپتمبر سال جاری، نزدیک به ۳.۶ ملیون سوری در ترکیه تحت حفاظت موقت زندگی می‌کنند که نسبت سال قبل، این آمار کاهش را نشان می‌دهد.

اما این در حالی است که پس از سقوط دولت افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان در آن کشور، شمار زیادی از افغان‌هایی که جان شان را در خطر می‌دیدند، به ترکیه پناه برده‌اند. در این میان شمار زیادی از کارکنان بلند رتبه و میانۀ دولت پیشین و سیاسیون شامل اند. در عین حال، شمار زیادی از افغان‌ها به دلیل فقر فراگیر و آزار اذیت طالبان عمدتاً به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شده‌اند تا از آن طریق به کشورهای اروپایی راه یابند.

 

در همین زمینه