عکس ترسیم شده. کریدیت: باتیست کوندومینه
عکس ترسیم شده. کریدیت: باتیست کوندومینه

مهاجرنیوز فهرستی را از سازمان های کمک به زنان مهاجر که مورد خشونت قرار گرفته اند، تهیه کرده است. اکثر این سازمان ها در پاریس فعالیت دارند و برای گوش دادن و راهنمایی زنان قربانی خشونت در فرانسه به گونه تلفنی یا حضوری فعالیت انجام می‌دهند.

اگر شما پس از ورود به فرانسه توسط همسرتان قربانی خشونت خانوادگی یا زناشویی شده اید، حق دارید که از همسر تان جدا شده و یا درخواست جدایی نمایید. تمام زنانی که در فرانسه مورد خشونت قرار می‌گیرند اعم از زنان فرانسوی و مهاجر در برابر قانون یکسان هستند.

اگر همسر تان فرانسوی است:

نظر به قانون، در صورت ختم زندگی مشترک به دلیل خشونت خانوادگی یا زناشویی، به شخص خارجی پس از ورودش به فرانسه و قبل از صدور اولین مجوز اقامت موقت، اجازه اقامت در فرانسه داده می‌شود به شرطی که شرایط دیگر ماده قانون را مهیا کند.

اگر همسر شما نیز یک مهاجر است و در شرایط اقامت قانونی قرار دارد و شما تحت الحاق خانواده به فرانسه آمده اید:

هنگامی که یک فرد خارجی مورد خشونت خانوادگی یا زناشویی قرار گرفته و زندگی مشترک آنها از بین رفته باشد، مقام اداری نمی‌تواند مجوز اقامت خارجی را لغو، صادر و یا تمدید کند. در صورتی که خشونت پس از ورود همسر به فرانسه و قبل از صدور اولین مجوز اقامت موقت انجام شود، برای همسر اجازه اقامت موقت با ذکر «زندگی خصوصی و خانوادگی» برای مدت یک سال صادر می‌شود.

سازمان های کمک کننده برای زنان خارجی که قربانی خشونت شده اند:

  • سازمان سیماد CIMADE

تماس تلفونی چهارشنبه ها از ساعت ٩:٣٠ تا ١۲:٣۰ و از ساعت ١۴:٣۰ تا ١٧:٣۰

شماره تلفون: ۰٦٧٧۸۲٧۹۰۹ و ۰١۴۰۰۸۰٥٣۴

شما با تماس به این شماره ها می‌توانید وعده ملاقات بگیرید.

اگر موفق به تماس تیلیفونی نشدید، می‌توانید پیام صوتی بگذارید و شماره تان را ذکر کنید. فرد مسوول بعدا با شما به تماس خواهد شد.

برای دسترسی به سایت دفتر سیماد اینجا را کلیک کنید.

  • سازمان زنان زمین Femme de la Terre

تماس تلفونی دوشنبه ها از ساعت یک الی پنج بعد از ظهر برای گرفتن وعده ملاقات.

شماره تلفون: ٠١۴۸۰٦٠٣٣۴ ایمیل: fdlt92@gmail.com

برای دسترسی به سایت این سازمان اینجا را کلیک کنید

سازمان های دیگر

  • مرکز او Carte du Centre Hubertine Auclert 

این سازمان خط تلفونی را برای زنان قربانی خشونت فهرست می‌کند. از طریق این سایت می‌توان به ادارات مربوط برای کمک به زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، دسترسی پیدا کرد.

تماس به شماره دولتی ٣۹١۹

این شماره به صورت بیست و چهارساعته فعال می‌باشد و تماس با آن مجانی است. شما می‌توانید از خشونت زناشویی، جنسی، روانی، ازدواج های اجباری، تجاوز و اذیت و آزار جنسی راپور دهید و در جستجوی کمک شوید. در صورت وقایع اورژانس می‌توانید به شماره ١٧ به تماس شوید.

  • سازمان تنظیم خانواده Le planning familial 

مراکز تنظیم خانواده در سراسر فرانسه موقعیت دارد. شما می‌توانید برای پذیرایی مستقیماً به یک مرکز بروید یا از طریق تلفن با آنها تماس بگیرید.

شماره های تلفون:

۰١۴۲٦٠۹٣۲٠

۰١۴٥۸۴۲۸۲٥

٠١۴۲۴۵٦٧۳٥

برای جزئیات بیشتر به سایت این سازمان در تماس شوید.

 

در همین زمینه