مهاجران  در نزدیکی شهر هورگوس صربستان / تصویر از Serbian Ministry of Interior via AP/picture-alliance
مهاجران در نزدیکی شهر هورگوس صربستان / تصویر از Serbian Ministry of Interior via AP/picture-alliance

براساس گزارش سازمان ملل متحد شمار انسان‌های که درسطح جهان از جنگ، منازعات و تعقیب و آزار در حال فرار اند، به حد بی سابقه ای بلند رفته است. در این گزارش از افغانستان نیز ذکر شده است.

چنانچه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان گزارش داده است، شمار بیجا شدگان ناشی از جنگ و منازعات در سطح جهان در حال حاضر به حدود ۱۰۳ میلیون نفر رسیده است. براساس این گزارش، این رقم شامل مهاجران، پناهجویان و آورگان داخلی است. در مقایسه با وضعیت در پایان سال ۲۰۲۱، حالا ۱۳،۶ میلیون آواره بیشتر از یک سال قبل بوده است که یک افزایش ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

سازمان کمک برای مهاجران سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه در شهر بن آلمان گزارش داد که این یک رقم ده سال پیش قابل تصور نبود. دلیل اساسی برای این افزایش سریع رقم آوارگان در این سال، تهاجم روسیه بر اوکرایین خوانده شده است.

براساس این گزاراش، این امر همراه با وضعیت اضطراری فزاینده در کشور های افریقایی، افغانستان و مناطق دیگر، باعث شده است که شمار مهاجران بالاتر از حد ۱۰۰ میلیونی افزایش یابد.

براساس گزارش سازمان کمک برای مهاجران سازمان ملل متحد، شریک آلمانی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان، تا به حال حدود یک سوم از جمعیت اوکرایین آواره شده اند که تقریباً هشت میلیون جمعیت اوکرایین را تشکیل می دهند و به عنوان مهاجر در کشور های اروپایی زندگی می کنند و بیش از ۶،۵ میلیون دیگر در داخل این کشور آواره شده اند. 

 

در همین زمینه