مهاجران در دنمارک
مهاجران در دنمارک

دنمارک به طور موقت پروژه بحث برانگیز خود برای اسکان پناهجویان در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا را در حالی که درخواست آنها در حال بررسی است به حالت تعلیق در می آورد و در عوض می خواهد برای راه حلی در سراسر اتحادیه اروپا کار کند.

کاره دیبواد، وزیر جدید مهاجرت این کشور، روز چهارشنبه به روزنامه "آلتینگت" گفت: «مذاکرات برای ایجاد یک مرکز پذیرش دنمارکی در رواندا که از قبل آغاز شده است، فعلا ادامه نخواهد یافت.

در عوض، حکومت جدید، متشکل از سوسیال دموکرات ها، لیبرال ها و حزب میانه رو جدید، برای ایجاد یک مرکز پذیرایی در خارج از اروپا «با همکاری اتحادیه اروپا یا تعدادی از کشور های عضو اتحادیه اروپا» مبارزه می کند.  وزیر مهاجرت این کشور در ادامه گفت: «در حال حاضر در چندین کشور اتحادیه اروپا "حرکت" در این زمینه وجود دارد.» او اظهار داشته است که بسیاری همچنین خواستار "سیاست سختگیرانه تر پناهندگی اتحادیه اروپا" شدند.

پارلمان دنمارک در ماه جون سال گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان می توانند در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا اسکان داده شوند. اتحادیه اروپا از این قانون فاصله گرفته و تاکید کرده است که روند پناهندگی به کشورهای ثالث بر اساس قوانین اروپا امکان پذیر نیست.

دنمارک سال هاست که سیاست مهاجرتی بسیار محدودکننده ای دارد. حکومت قبلی نخست وزیر مته فردریکسن، هدف خود را کاهش تعداد پناهجویان به صفر تعیین کرده بود.

لغو مجوز اقامت برای سوریایی ها که مناطقی در کشور شان توسط دنمارک به عنوان "امن" طبقه بندی شده است، اخیراً انتقادهای شدیدی را نیز برانگیخته است.

 

در همین زمینه