پناهجویان اوکرایینی انتظار انتقال شان به ایتالیا هستند
پناهجویان اوکرایینی انتظار انتقال شان به ایتالیا هستند

از هر سه پناهجو از اوکرایین یکی آن براساس یک نظر سنجی می خواهد به کشور خود بازگردد. ۵۷ درصد از مهاجران اوکرایینی می گویند که از زمان ورود شان به کشور میزبان، به ندرت احساس کرده اند که بخشی از آن جامعه هستند.

یک نظرسنجی جامع آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا که نتایج آن در وینا به روز سه شنبه منتشر شده، مشکلات افرادی را که از جنگ فرار کرده اند، در کشورهای میزبان نشان می دهد. تقریبا نیمی از افراد مورد بررسی احساس می کنند که از زمان ورود در اتحادیه اروپا خود را بی ارزش و افسرده احساس می کنند. از هر دوم یکی از این افراد از مشکلات مالی شکایت دارند.

۲۹ درصد از پاسخ دهندگان در نظرسنجی گفتند، به ندرت به آینده خوش بینانه فکر کنند. ۵۷ درصد اظهار داشتند که آنها از زمان ورود خود به کشور میزبان، به ندرت احساس کرده اند که بخشی از آن جامعه هستند.

۵۰ درصد به این باورند که به ندرت یا هرگز احساس ارزشمند بودن را ندارند، حدود یک سوم از افراد مورد بررسی در کشور میزبان دارای شغل اند و معاش دارند. ۴۸ درصد اظهار داشتند که شغل جدیدشان پایین تر از سطح تحصیلاتشان است. ۳۳ درصد از زنان کار نمی کنند، زیرا آنها باید از کودکان یا بستگان سالخورده یا بیمار شان مراقبت کنند. ۳۰ درصد گفته اند که در محل کار مورد استثمار قرار گرفته اند.

 این نظرسنجی از ماه آگست تا سپتمبر سال ۲۰۲۲ در کشور های آلمان، اسپانیا، بلغاریا، جمهوری چک، استونیا، مجارستان، ایتالیا، پولند، رومانیا و سلواکیا انجام شده و ۱۴ هزار و ۵۰۰ پناهجو اوکرایینی در این نظر سنجی شرکت کرده اند.

 

در همین زمینه