در برابر اخراج های اجباری همواره مقاومت های صورت می گیرد
در برابر اخراج های اجباری همواره مقاومت های صورت می گیرد

حکومت یونان تصمیم دارد با همکاری اداره محافظت از مرز های اروپا (فرانتکس) پناهجویانی بیشتری را که مستحق پناهندگی نیستند، به کشور های مبدا شان بازگرداند. حمایت از بازگشت داوطلبانه مهاجران نیز شامل توافقنامه جدید حکومت یونان با فرانتکس است.

همراه با اداره حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس)، حکومت یونان در آینده می خواهد پناهجویانی بیشتری را که در یونان حق پناهندگی نداشته باشند، به کشورهای شان بازگرداند.

بر اساس توافقنامه همکاری وزارت حفاظت از شهروندان، وزارت مهاجرت یونان و اداره حفاظت از مراز های اروپا (فرانتکس)، که روز سه شنبه در آتن امضا شد، قرار است که از بازگشت داوطلبانه مردم حمایت بیشتری صورت گیرد.

وزارت مهاجرت یونان توضیح داده است که کشور های عضو اتحادیه اروپا باید با هم به موضوع بازگشت و اخراج  بپردازد و رقم اخراج ها را افزایش دهد.

نوتیس میتارکیس وزیر مهاجرت یونان به این باور است که رقم پائین اخراج کسانی که مستحق پناهندگی نیستند، اعتبار و سیستم پناهندگی را در کل تضعیف می کند. فرانتکس حکومت یونان را از جمله در زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران حمایت می کند.


 

در همین زمینه