دویچه وله
دویچه وله

مهم ترین گام برای ارائه درخواست پناهندگی در سویدن، آلمان، ایتالیا یا یونان چه می باشد؟ "انفومایگرانتس" معلوماتی را در مورد سازمان هایی که می توانند برای پناهجویان مفید باشند، جمع آوری نموده است.

سازمان های متعددی اند که برای پناهجویان در کشورهای مختلف اروپایی همکاری می کنند. اما بسیاری این سازمان ها به گونه خاص عمل کرده و یا در شماری از کشورهای عضو این اتحادیه فعالیت می کنند. انفومایگرانتس در شماری از کشورهای اروپایی به برخی از این سازمان های امدادرسان نظر انداخته که همکاری آنان برای پناهجویان می تواند موثر واقع شود. ما تنها به چهار کشور این اتحادیه؛ سویدن، آلمان، یونان و ایتالیا که میزبان رقم درشتی از پناهجویان می باشند، تمرکز کرده ایم.

سویدن

هرگاه شما در جستجوی توصیه های خاص و یا عمومی هستید که با کدام مرجع در آغاز باید تماس گرفت، چتر وسیع سازمان شورای ملی پناهندگان (FAAR) ( (Flyktinggruppernas Riksråd یکی از این سازمان ها برای مراجعه می باشد. این شبکه متشکل از گروه های رضاکاری می باشد که خدمات را برای پناهجویان و مهاجرین در سویدن فراهم می کند. در صفحه اینترنیتی این صفحه معلومات جامع در خصوص اعضای این شبکه را می تواند دریافت نمود.


بسیاری از آن گروه های محلی و تخصصی هستند که  در بخش مشورت دهی و خدمات دیگر، در این منطقه همکاری می کنند. (با تاسف که فهرست آنان تنها در سویدن قابل دسترس است).

این نهاد همچنان رساله هایی را از طریق صفحه خود به نشر می رساند که حاوی معلومات در خصوص حقوق و مکلفیت های پناهجویان در سویدن می باشد. این رساله ها به زبان های انگلیسی، سویدنی، اسپانیوی، عربی، فارسی و روسی آماده می گردند.

 

مرکز مشورت دهی پناهندگان سویدن (The Swedish Refugee Advice Centre) در میان سایر خدمات، برای پناهجویان مشورت دهی رایگان می کند. این مرکز با دو خط تیلفون در بخش مشورت دهی حقوقی فعالیت می کند. یک خط این تیلفون برای جوانان و خانواده ها و دیگر آن به امور کودکان اختصاص یافته است.

ماموریت اجتماعی خیریه (Charity Sociala Missionen) همچنان شورای است که برای پناهجویان از طریق تیلفون همکاری می کند.

این دو صفحه اینترنیتی یک تصویر کلی را در مورد سازمان هایی که برای مهاجرین و پناهجویان در سویدن مفید اند، ارائه می دارد.

http://www.refugeelegalaidinformation.org/sweden-pro-bono-directory

http://picum.org/en/resources/contacts-of-organisations/links-to-organisations-sweden/

 

آلمان

در آلمان چتر وسیعی که فعالیت های سازمان های مختلف محلی و ملی را هماهنگی می کند، "شورای پناهندگان" می باشد. این سازمان هدف مشورت دهی و ادغام پناهجویان را در آلمان دنبال می کند. شاخه های این شورا، معمولا در ۱۶ بخش معلومات را به سطح محل ارائه می دارد.

این صفحه انترنیتی، توضیحات کلی در مورد همه شوراهای پناهندگان این کشور ارائه می دارد.

https://www.proasyl.de/en/our-network/  

سازمان حامی پناهجویان (ProAsyl) یکی از بزرگترین نهاد های خیریه برای پناهجویان می باشد که با شوراهای پناهجویان نیز همکاری دارد. این سازمان از طریق خط تیلفون و مشاورین حضوری برای مراجعین مشورت می دهد. نیازمندان می توانند از طریق صفحه انترنیتی این سازمان هم به معلومات لازم دست یابند.

جدا از این، سازمان های مشخص دیگر مانند "پناهندگان خوش آمدید" هم در آلمان فعال می باشد. اما شوراهای پناهندگان معمولآ یک نقطه آغاز خوب برای پناهجویان می باشد. از طریق این بخش می توان رضاکاران مشخص سازمان ها را در پیرامون نزدیک پیدا نمود.

یونان

شورای پناهندگان یونان (Greek Council for Refugees) یک سازمان غیردولتی است که در بخش ادغام پناهجویان در یونان و مشورت دهی با آنان فعالیت می کند. در میان سایر همکاری های، این سازمان مشورت های حقوق مجانی برای مهاجرین و پناهجویان فراهم می کند. شاخه های این سازمان در شهرهای آتن، سالونیک و یوآنینا قرار دارند.

انجمن یونان برای پناهندگان (Greek Forum for Refugees) هم مانند یک سازمان وسیع است که از طرف انجمن مهاجرین یونان و شماری از سازمان های طرفدار پناهجویان، به پیش برده می شود. این انجمن پناهجویان را در بخش بررسی پرونده های شان یاری می رساند. در کنار خدمات دیگر، صفحه انترنیتی این انجمن معلومات جامع را در خصوص بررسی پرونده پناهجویان در یونان، ارائه می دارد.

آدرس های ذیل دورنمای کامل را در مورد خدمات خیریه و کمک به پناهندگان در یونان ترسیم می کند.

http://www.griechenland.diplo.de/contentblob/4812846/Daten/7451974/Merkblatt_Hilfsorganisationen_Hilfe_fuer_Fluechtlinge_in_Griechenland_EN.pdf

http://www.refugeelegalaidinformation.org/greece-pro-bono-directory

 

ایتالیا

شورای پناهندگان ایتالیا (Consiglio Italiano per i Rifugiati, CIR) کمک های کارگران اجتماعی و قانونی برای پناهجویان و پناهندگان را به گونه مجانی فراهم می کند. این شورا در مناطق مختلف ایتالیا دارای دفتر می باشد.

برنامه ادغام (Programma Integra) خدمات متعدد شامل مشورت های اجتماعی و حقوقی، صنوف کاریابی، آموزش های حرفه یی و زبان ایتالیایی را فراهم می کند. خدمات این برنامه در سراسر ایتالیا ارائه می شوند.

شما اگر معلومات مشخصی را دنبال می کنید، می توانید از طریق این دو آدرس به جستجوی آن بپردازید.

http://www.refugeelegalaidinformation.org/italy-pro-bono-directory

http://picum.org/en/resources/contacts-of-organisations/links-to-organisations-italy/
 

در همین زمینه