بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا

مساله مهاجرت پس از بیکاری دومین مشکل بزرگ را در اتحادیه اروپا تشکیل می دهد. از سال ۲۰۱۵ بدیسنو با سرازیر شدن صدها هزار مهاجر از افغانستان، شرق میانه و شمال افریقا، بیشتر کشورهای اروپایی با بحران مهاجرت روبرو شده اند.

براساس یافته های یک نظرسنجی تازه موسوم به "یورو بارومتر" تقریباً دو سوم آلمانی ها نسبت به آینده اتحادیه اروپا خوشبین هستند. بخشی از این نظر سنجی را مساله مهاجرت به اروپا تشکیل می دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه (آ.اف.پی) ریچارد کونل نماینده کمیسیون اروپا در آلمان روز سه شنبه نتایج این تحقیق را در برلین اعلام کرد. به گفته او ۴۶ درصد افرادی که در آلمان مورد پرسش قرار گرفته اند، به این باور اند که در برابر مهاجرت های غیرقانونی در اروپا و آلمان باید مبارزه جدی صورت گیرد. با این حال ۸۷ در صد دیگرگفته اند که با پناهجویان باید کمک صورت گیرد. از هر ده نفری که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، چهار تن شان براین باور اند که در حال حاضر مهاجرت مشکل اصلی در آلمان می باشد. 

گروهی از مهاجران

اما در سطح اتحادیه اروپا بیکاری با ۲۵ درصد به عنوان مشکل عمده مطرح شده و مهاجرت با ۲۲ درصد در جایگاه مشکل دوم قرار گرفته است.

در این نظرسنجی که در ماه نومبر صورت گرفته بود، مجموعاً ۲۸۵۵ تن از شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا شرکت کرده بودند که از این میان ۱۵۶۵ تن آنان را شهروندان آلمان تشکیل می دادند.  این نظر سنجی از سال ۱۹۷۳ بدینسو به طور مرتب به ابتکار کمیسیون اروپا صورت می گیرد.

برای معلومات بیشتر در مورد این سروی به اینجا کلیک کنید:

 

در همین زمینه