فرم درخواست ویزای شینگن
فرم درخواست ویزای شینگن

شرایط صدور ویزه آلمان برای شهروندان شماری از کشورها بسیار سخت شده است. در سال ۲۰۱۷ در خواست های ۲۰۵ هزار تن از سوی نمایندگی های دیپلوماتیک آلمان رد شده است. در میان کشورهایی که به شمار زیادی از شهروندان آنان ویزه داده نشده، افغانستان نیز شامل است.

به گزارش خبرگزاری آلمان (دی پی ای)، در سال ۲۰۱۵، ۶،۱ در صد از مجموع درخواست ها برای ویزه آلمان، رد شده است. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۶،۷ در صد افزایش یافت. براساس آماری که در پاسخ به درخواست فراکسیون حزب چپ آلمان از سوی وزارت خارجه ارائه شده، در سال ۲۰۱۷ از جمع افرادی که در خواست برای بدست آوردن ویزه آلمان رائه کرده بود، ۸،۵ در صد آن که ۲۰۵ هزار درخواست می شود، رد شده اند. بیشتر این تقاضاها مربوط شهروندان کشورهای افریقایی و کشورهای مبدأ مهاجرت می شوند.

 برخی کشورهای که درخواست های ویزه شهروندان آنان رد شده، به ترتیب قرار ذیل اند:

 نایجیریا ۴۳ در صد

انگولا ۴۰ درصد

عراق ۳۶ درصد

افغانستان ۲۸ درصد

سیوم دگدلین رئیس فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان

 سیوم دگدلین رئیس فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان گفته که به ویژه شهروندان کشورهای فقیر افریقا در زمینه بدست آوردن ویزه آلمان دچار مشکل شده اند. وی تاکید کرده که:« این قابل درک نیست که با وجود دعوتنامه و مدارک تضمینی مورد نیاز، این در خواست ها رد می شوند.» اما برخی از آگاهان باور دارند که شمار زیادی از شهروندان این کشورها که در بدل دعوت نامه ویزه آلمان را دریافت می کنند، پس از تکمیل شدن زمان محدود اقامت شان، در این کشور درخواست پناهندگی می کنند. از این رو تلاش صورت می گیرد تا از این کار جلوگیری شود.  

 

در همین زمینه