بیش از ۷۰۰۰ مهاجر در کمپ موریا زندگی می کنند

هزاران پناهجو در حالت "بدی" در یکی از کمپ های پرجمعیت لیسبوس یونان بسر میبرند. داکتران گفته اند که حتی آنان قادر نیستند خدمات بهداشتی را برای تمام کودکان این اردوگاه فراهم کنند.

 

در همین زمینه