تظاهرات راستگرایان در شهر کمنیتس آلمان
تظاهرات راستگرایان در شهر کمنیتس آلمان

هفته ها پس از تعقیب و آزار مهاجران در شهر کمنیتس آلمان، مردم در مورد ادغام اجتماعی بحث می کنند. برخی از مردم علیه بیگانه هراسی و به نفع همزیستی مسالمت آمیز و برخی نیز از ترس شان از مهاجران صحبت می کنند. در این میان کسانی هم هستند که برای نزدیک ساختن مردم و از بین بردن ترس شان کار می کنند.