نظرات مردم جزیره های ساموس و خیوس یونان در مورد مهاجران

جزیره های ساموس و خیوس یونان هزاران مهاجر را در خود جا داده اند. این مهاجران تازمانی که به پرونده های شان رسیدگی می شود باید در این جزایر بمانند. آما باشندگان محل از این وضعیت نگران اند. آنان براین باور اند که مهاجران باید از این جزایر به سایر ماطق منقل شوند.