یک مرکز "انکر" در آلمان. عکس از مهاجر نیوز
یک مرکز "انکر" در آلمان. عکس از مهاجر نیوز

مراکز موسوم به "انکر" از ماه های اخیر سال گذشته به این طرف در بخش‌هایی از آلمان فعال گردیده اند. پناهجویان از زمان ورود به خاک آلمان تا بررسی کامل پرونده پناهجویی‌ شان در این مراکز نگه‌داری می‌شوند. خبرنگار "مهاجر نیوز" به یک مرکز "انکر" در شهر شواینفورت ایالت بایرن رفته و وضعیت آن را بازتاب داده است.