آتش سوزی در کمپ موریا، هزاران پناهجو را بی سرپناه کرده است
آتش سوزی در کمپ موریا، هزاران پناهجو را بی سرپناه کرده است

پناهجویانی که پس از آتش سوزی در کمپ موریا بی سرپناه شدند هنوز هم کمک دریافت نکرده اند. آنان در روی جاده ها می‌خوابند و امکانات لازم در دسترس ندارند. بیشتر این مهاجران را شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند.