اتباع خارجی

افرادی که سابقه مهاجرت دارند اغلب مورد سیاستمداران قرار نمی گیرند
کمتر از هشت درصد نمایندگان پارلمان آلمان (بندستاگ) مهاجرتبار هستند
پارلمان اتحادیه اروپا اصلاحات قانون اجازه کار نیروی متخصص خارجی را تصویب کرد
یش از ۱۲۰۰ کارگر خارجی که در دوره نخست قرنطین در خط اول بحران و شیوع کرونا قرار داشتند، تابعیت فرانسوی را بدست آوردند. عکس: حق کاپی محفوظ است
وب سایت درخواست ویزای فرانسه مورد حمله قرار گرفت. عکس: پکچرالیانس
یک پلیس زن توسط یک مرد تونسی به روز دوشنبه ٢٣ اپریل ٢٠٢١ در شهر رامبوییه به قتل رسید. عکس: پکچر الیانس
اپلیکیشن صوتی آلیا گفتگو میان بیمار و متخصص صحی را که به یک زبان صحبت نمی کنند، ترجمه می کند. عکس: برگرفته از سایت AaliaTech
عکس آارشیف: اردوگاه الهول در سوریه

گروهی از مهاجران در آلمان/عکس از Reuters
آرشیف: مهاجران و اتباع خارجی در برابر پرفکتور انتونی در یکی از حومه های پاریس در صف منتظر هستند. سال ۲٠۱۸. عکس: مهاجرنیوز
دانش آموزان افغان در ایران. عکس: وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
یک گروه از مهاجران در بندر دوور به انگلستان رسیدند، ٢سپتامبر ٢٠٢٠. عکس: اماگو