اتریش

مرز سلوانیا با اتریش. اتریش از سپتمبر سال ۲۰۱۵ و در حالی که بحران مهاجرت جریان داشت،  کنترول مرزهای مشترکش با سلوانیا و مجارستان را آغاز کرد.
کنترول مرز میان آلمان و اتریش تا شش ماه دیگر تمدید گردید.
وزیر داخله بایرن بر ضرورت تمدید کنترول مرزی با اتریش به دلایل مهاجرت و سیاست امنیتی تاکید کرد.
بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
اتریش تصمیم گرفت که در دختران در مکاتب ابتداییه روسری نپوشند.
یکی از صنوف روند ادغام در شهر ویانای اتریش.
سازمان ملل متحد می‌گوید که اتریش در برخورد با پناهجویان، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند.
اتریش می‌خواهد که کنترول مرز با هنگری و سلوانیا را تمدید کند.
عکس از آرشیف/ وزارت داخله فدرال در نظر دارد که ماموریت کنترول مرز با اتریش را تمدید کند.
براساس قوانین دابلین،  هر کشور عضو اتحادیه اروپا که پناهجو نخست به آن جا پا بگذارد، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او است
هیربرت کیکل، وزیر داخله اتریش
در سال گذشته، پولیس فدرال آلمان تعداد کمتری را نسبت به یک سال قبل از آن از مرزهای این کشور بازگشت داده است.