اتریش

کنترول مرزی میان آلمان و اتریش
آلمان شماری از مرزهایش را با کشورهای همسایه مسدود نمود.
سباستین کورتس و انگلا مرکل/عکس: Reuters/H. Hanschke
آلما زادیچ، نخستین وزیر در کابینه اتریش که پیشینه مهاجرت دارد.
مرز سلوانیا با اتریش. اتریش از سپتمبر سال ۲۰۱۵ و در حالی که بحران مهاجرت جریان داشت،  کنترول مرزهای مشترکش با سلوانیا و مجارستان را آغاز کرد.
کنترول مرز میان آلمان و اتریش تا شش ماه دیگر تمدید گردید.
وزیر داخله بایرن بر ضرورت تمدید کنترول مرزی با اتریش به دلایل مهاجرت و سیاست امنیتی تاکید کرد.
بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
اتریش تصمیم گرفت که در دختران در مکاتب ابتداییه روسری نپوشند.
یکی از صنوف روند ادغام در شهر ویانای اتریش.
سازمان ملل متحد می‌گوید که اتریش در برخورد با پناهجویان، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند.
اتریش می‌خواهد که کنترول مرز با هنگری و سلوانیا را تمدید کند.