اختلال استرسی پس از آسیب روانی

کودکان مهاجر در آلمان
عکس از آرشیف/ یونسکو می خواهد که آموزگاران برای تدریس کودکان پناهجو و تروماتیزه، به گونه بهتر آماده شوند.
مهاجری در سالن انتظار یکی از شفاخانه‌های پاریس. عکس از مهاجر نیوز.