اخراج

عکس آرشیف: نیروهای امنیتی در مرز مشترک مقدونیه شمالی و یونان گزمه می‌زنند
/عکس از جورج لیکوفسکی
اخراج پناهجویان اخراج شده از آلمان به افغانستان
اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته است. عکس: پکچرالیانس
مهاجران تازه رسیده به بندر دوور انگلستان، می ۲۰۲۲. عکس: رویترز
مهاجران در کمپ مهاجران میرال به تاریخ ۲۸ اپریل ۲۰۲۲ توسط توسط پولیس با بس ها به کمپ لیپا منتقل شدند
 نمای از اردوگاه مهاجران در کاله: در این اردوگاه بیشتر مهاجران  سودانی هستند، اپریل ۲۰۲۲. عکس: مهاجرنیوز
مهاجران پس از عبور از کانال مانش به دوور می رسند، ١۴ اپریل ٢٠٢.  عکس: رویترز
نظارت نیرو های ترکیه در مرز بین ایران و ترکیه شدت گرفته است. عکس: پکچرالیانس
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان متوقف شده است
مهاجران پس از عملیه نجات در هنگام عبور از کانال مانش، با کشتی نیروی مرزی انگلستان به بندر دوور می رسند، جنوری سال روان.  عکس: رویترز
پناهجویان افغان در پانتن، در همسایگی پاریس، فبروری ۲۰۲۲. عکی از مهاجر نیوز
مرکز مهاجران در فیلاکیو