ارتش

نیرو‌های ارتش فرانسه. عکس از: محمد بصیر ابراهیمی.
اردوگاه موقت مهاجران در شمال بوسنی. عکس از: مهاجر نیوز.