اردوگاه

اردوگاه پانتن در جنوری گذشته ایجاد شده بود. عکس: اتوپیا ۵۶
پولیس آلمان
خیمه های مهاجران در اردوگاه پانتن در پاریس. عکس: مهاجرنیوز
یک اردوگاه مهاجران صبح سه شنبه در شمال پاریس در  پورت کلیانکور تخلیه شد. عکس: اتوپیا۵٦
 نمای از اردوگاه مهاجران در کاله: در این اردوگاه بیشتر مهاجران  سودانی هستند، اپریل ۲۰۲۲. عکس: مهاجرنیوز
یک سرباز تاجیک در منطقه مرزی با افغانستان
اردوگاه مهاجران در پاریس. عکس: مهاجرنیوز
پلیس در جریان تخلیه از گاز های اشک آور استفاده کرد، کاله ٣٠ دسامبر ٢٠٢١.  عکس: سازمان اتوپیا٥٦
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
شمار  زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر می‌برند
در حال حاضر بین ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ مهاجر در  اردوگاه ها در شهر کاله، شمال فرانسه زندگی می کنند. عکس: رویترز
به گفته سازمان ها، با وجود سردی شدید، تخلیه اردوگاه ها در کاله بدون پیشنهاد پناهگاه ادامه دارد. عکس: 
 سازمان اتوپیا٥٦