اعضای اتحادیه اروپا

مرز میان سلوانیا و کرواسیا
گروهی از کودکان مهاجر در نزدیکی کمپ موریا، در جزیره لیسبوس
عکس: امان الله جواد
کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki
محکمه حقوق بشر اروپا از یونان می خواهد که پناهجویان را در برابر ویروس کرونا محافظت کند.
آلمان روند اخراج پناهجویان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متوقف کرد.
در رقم ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا در ماه فبروری کاهش رونما شده است.
مقام های اتریش و مجارستان می‌خواهند که در برابر موج تازه مهاجرت، مبارزه مشترک را روی دست بگیرند.
فرانتکس هشدار داده است که جلوگیری از ورود موج تازه پناهجویان به اتحادیه اروپا دشوار خواهد بود.
وضعیت پناهجویان در جزایر یونان با گذشت هر روز به وخامت بیشتر می‌گراید.
عکس از آرشیف/ آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که ورود پناهجویان از ترکیه به اعضای اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که رقم ورود پناهجویان به این اتحادیه در سال گذشته کاهش داشته است.
عکس از آرشیف/ دیوان محاسبات اروپا از اتحادیه اروپا خواسته است که به وضعیت پناهجویان در ایتالیا و یونان رسیدگی بهتر نماید.