افسردگی

بیشتر مهاجران در طول سفرشان با مشکلات صحی مانند کمبود آب بدن، ضعف عمومی و سرگیجگی مواجه می شوند.
رزاق سلطانی، مهاجر افغان در کاله.  عکس از مهدی شبیل