افغان

محکمه حقوق بشر اروپا در اشتراسبورگ
پناهجویان در اردوگاه موریا دست به تظاهرات زدند.
عکس از آرشیف/ دو پناهجو در شهر تسالونیکی یونان دست به خودکشی زده اند.
Credit: Screenshot ZDF documentary سمیر، پناهجوی افغان است که یک فیلم مستند در مورد زندگی پنج ساله اش در آلمان ساخته شده است.
عکس از آرشیف/ یک گروه ۳۶ نفری پناهجویان رد شده از آلمان به کابل رسید.
دادگاه عالی آلمان می‌گوید که نباید با پناهجویان در جریان بررسی پرونده شان و هم بعد از پذیرش شان به عنوان پناهنده، رفتار غیرانسانی صورت بگیرد.
قتل میا توسط دوست پسر سابق اش در شهر کاندل ایالت راینلند فالتس سبب خشم مردم در سراسر آلمان گردیده بود.
یک پناهجوی افغان که از آلمان به یونان اخراج شده بود، به حکم محکمه دوباره به آلمان انتقال یافت.
عکس از آرشیف/ پولیس فدرال آلمان مکلف دانسته می‌شود که پناهجوی اخراج شده افغان به یونان را دوباره به آلمان برگرداند.
قرار است یک گروه پناهجویان رد شده افغان ازآلمان اخراج شود.
عکس از آرشیف (Picture-Alliance)/ کمبود کارگران مسلکی در بخش نلدوانی، رنگمالی و تخنیک برق در آلمان مشهود است.
Photo:© Amnesty International طیبه عباسی و احسان عباسی، اعضای خانواده افغان که قرار بود از ناروی به افغانستان اخراج شوند.