ایالت ها

میان حکومت فدرال آلمان و ایالت های این کشور  توافق روی هزینه پناهجویان صورت گرفت.
یکی از اردوگاه پناهجویان در یکی از شهرهای آلمان
عکس از دویچه وله/ روند اخراج پناهجویان افغان در آینده تسریع خواهد شد.
سه شهر ایالت نوردراین ویستفالن آلمان برای انگلا مرکل پیشنهاد کرده اند که پناهجو می‌پذیرند.