بوسنیا هرزگوینا

مهاجران در کمپ مهاجران میرال به تاریخ ۲۸ اپریل ۲۰۲۲ توسط توسط پولیس با بس ها به کمپ لیپا منتقل شدند
تصویری از ماموران کرواسیا که با استفاده از باتوم مهاجران را به بوسنی به عقب می رانند. این تصویر توسط یک کمره مخفی گرفته شده است. اکتبر سال ۲۰۱۸/ Border Violence Monitoring Network
روی این لوحه در بوسنیا هرزه گوینا نوشته شده: «ماین! عبور از اینجا ممنوع است!»