بیماری

 هرمان منتظر است تا آزمایش خون دهد. مرکز بهداشت و سلامت جنسی در پاریس. عکس: مهاجرنیوز
مرکز مانستون به دلیل جمعیت زیاد، احتمالا باعث شیوع بیماری دیفتری در میان مهاجران شده است. عکس:  SDS