تجارت

شماری از زنان در حال لباس دوزی اند
عکس از آرشیف
عکس از Reuters/یک زن پناهنده افغان در یونان از پارچه های قایق، کیف و دستکول می‌سازد.
این ویزای طلایی به شما اجازه‌ زندگی و سفر آزادانه در هر کشور عضو شینگن را می دهد