تخلیه

جریان تخلیه اردوگاه مهاجران در منطقه پانتن پاریس. ٢٢ جون ٢٠٢٢. عکس: سازمان اتوپیا ۵۶
آرشیف: رسیدن مهاجران افغان در میدان هوایی لندن، اگست سال ۲۰۲۱. عکس: رویترز

گروهی از شهرونداناأفغان که از کابل تخلیه شده اند، در میدان هوایی فرانکفورت در انتظار بررسی اسنادشان هستند (عکس آرشیف)
بین ٣٠٠ تا ٥٠٠ مهاجر  از اردوگاهی در شهر گراند سینت در شمال فرانسه به روز چهارشنبه ٢۴ می تخلیه شدند. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
طالبان یک کمیسیون را برای برقراری تماس با چهره‌های سیاسی در خارج از افغانستان ایجاد کردند
Photo: Stringer/ Reuters
مهاجران تخلیه شده افغان در کمپ نظامی رامشتاین آلمان
اردوگاه پانتن در جنوری گذشته ایجاد شده بود. عکس: اتوپیا ۵۶
یک اردوگاه مهاجران صبح سه شنبه در شمال پاریس در  پورت کلیانکور تخلیه شد. عکس: اتوپیا۵٦
گروهی از افغان‌ها در حال ورود به بریتانیا، اگست ۲۰۲۱. عکس از رویترز
پولیس در حال برچیدن کمپ خودسرانه Rue des Huttes روز پنجشنبه  ٣١ اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل
گروهی از افغان‌ها که در ماه اگست ۲۰۲۱ به فرانسه تخلیه شدند. عکس از پیکچر الیانس
اردوگاه مهاجران در پاریس. عکس: مهاجرنیوز