تکنالوژی

فرانتکس روی فناوری پیشرفته در داده های بیومتریک سرمایه فرا گذاری کرده است تا به کنترل مرزها و مهاجرت کمک کند. عکس: پکچرالیانس
دیوار مرزی بین ترکیه و یونان (جزیره پوروس یونان) عکس از: AP Photo/Giannis Papanikos
اپلیکیشن صوتی آلیا گفتگو میان بیمار و متخصص صحی را که به یک زبان صحبت نمی کنند، ترجمه می کند. عکس: برگرفته از سایت AaliaTech