جامعه

عکس از آرشیف دویچه وله/ یکی از صنوف درسی پناهجویان را نشان می‌دهد.
عکس تزئینی: شرایط دشوار زندگی برخی از مهاجران در خیمه‌های شمال پاریس. عکس از مهاجر نیوز
عکس از آرشیف/ شماری از روان درمانان از برخورد اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال با پناهجویان دچار مشکل روانی انتقاد کرده اند.
مسئول ادغام پناهجویان در آلمان بر حمایت از زنان مهاجر در آلمان تاکید کرد.
بر بنیاد یک تحقیق، پناهجویانی که از پذیرش خطر ترس ندارند به زودی در جامعه آلمان مدغم شده اند.
بر بنیاد یک پژوهش، بخش عمده‌ای از پناهجویان تازه وارد خواهان ادغام کامل در جامعه آلمان اند.
در نظر سنجی تازه، شمار بیشتر شهروندان آلمانی گفته اند که پناهجویان به منفعت جامعه شان خواهند بود.
مسئول ادغام در حکومت آلمان می‌خواهد که بدون در نظرداشت دورنمای ماندن، فرصت آموزش زبان برای پناهجویان داده شود.
روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران
انیته ویدمن ماوتس، مامور حکومت آلمان در امور ادغام.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان اعطای جایزه ملی ادغام.