جامعه

مسئول ادغام پناهجویان در آلمان بر حمایت از زنان مهاجر در آلمان تاکید کرد.
بر بنیاد یک تحقیق، پناهجویانی که از پذیرش خطر ترس ندارند به زودی در جامعه آلمان مدغم شده اند.
بر بنیاد یک پژوهش، بخش عمده‌ای از پناهجویان تازه وارد خواهان ادغام کامل در جامعه آلمان اند.
در نظر سنجی تازه، شمار بیشتر شهروندان آلمانی گفته اند که پناهجویان به منفعت جامعه شان خواهند بود.
مسئول ادغام در حکومت آلمان می‌خواهد که بدون در نظرداشت دورنمای ماندن، فرصت آموزش زبان برای پناهجویان داده شود.
روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران
انیته ویدمن ماوتس، مامور حکومت آلمان در امور ادغام.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان اعطای جایزه ملی ادغام.
عکس از دویچه وله/ سالوا محمد، دختر مسلمان مراکشی علیه سلفی ها در آلمان به مبارزه برخاسته است.
عکس از (UNHCR)/ اندریاس هولشتاین با دو پناهجو در حال صحبت است.
عکس از دویچه وله/ شماری از شرکت های آلمانی نسبت به نبود کارگران حرفه‌یی ابراز نگرانی کرده اند.